สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ประกาศระเบียบใบอนุญาตขับขี่ใหม่

โดยประกาศที่มีการแก้ไขคือ ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 สิ่งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจ คือ การขอทำ หรือต่อใบขับขี่ จะต้องมีรายละเอียดในหลักฐานเอกสาร และการอบรมเพิ่มเติมมากขึ้น

สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ ในใบรับรองแพทย์ที่จะใช้ในการทำ หรือต่อใบขับขี่ จะต้องมีข้อมูลแสดงว่า ไม่มีโรคประจำตัว หรือมีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งในอดีตไม่ได้มีการระบุเฉพาะเจาะจงโรคทางกายหรือจิตต่างๆ แต่ประกาศฉบับใหม่นี้บังคับให้แพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปโรคต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายมาเพิ่มเติมให้ชัดเจน โดยให้แพทย์ตรวจ และระบุผลในใบรับรอง เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน

ส่วนหลักฐานการรับรองผ่านการอบรม จะมีการแยกย่อยการอบรมของรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป หรือที่เราเรียกกันว่า "รถจักรยานยนต์บิกไบก์" โดยจะมีการจัดรูปแบบการอบรมให้กับผู้ขับขี่รถชนิดนี้โดยเฉพาะ รวมถึงวิธีการสอบภาคปฏิบัติ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ารถชนิดนี้ไม่เหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไป ต้องมีทักษะหรือความรู้อื่นๆ เป็นพิเศษ ส่วนวิธีการสอบภาคปฏิบัติจะเป็นอย่างไรขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการวางรูปแบบการสอบ ให้สามารถวัดประสิทธิภาพได้มากที่สุด

โดยทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ จะเริ่มนำมาใช้จริงในอีก 120 วันนับจากเมื่อวานนี้ หากใครที่จะต้องทำหรือต่อใบขับขี่ใหม่หลังจาก 120 วันนับจากเมื่อวานนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดี