ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

เวลา 13.55 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 200 คน 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้สำเร็จผล เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมบนพื้นฐานของความมีสติรู้ตัว ความสงบมั่นคงในจิตใจ ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พร้อมกันนั้น ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ทำงานร่วมกัน ตลอดถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญ ทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มกำลังความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยืดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทย"

เวลา 15.17 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 89 ราย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า "ความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ มาจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ เมื่อได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว แต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จเช่นเดียวกัน ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานได้นั้น ก็คือความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลักษณะของงานที่ทำ ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันเหตุการณ์ทันโลกอยู่เสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความเพียรในการศึกษา ความหมั่นขยันในการเรียนรู้ อย่าให้เสื่อมคลายไปได้ แต่ละคนจะได้มีความรู้และความฉลาดสามารถที่กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น สำหรับนำไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จได้ดังประสงค์"

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI 2020 VIRTUAL EXHIBITION ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เรียบง่าย พอเพียง ร้อยเรียงวัตกรรม นำสู่ธุรกิจ" นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรม ของครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตลอดปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถนำไปต่อยอดทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลงานจัดแสดง รวม 40 ผลงาน ในหมวดอาหาร, หมวดสิ่งแวดล้อม อาทิ อุปกรณ์บำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสีย, สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ และตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริด ส่วนหมวดเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องสุขาแมวอัตโนมัติ, หมวดพลังงาน อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วและแจ้งเตือนทาง smartphone โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้จริงในสถานประกอบการหลายแห่ง และยังได้รับรางวัลในเวทีต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีหมวดศิลปะและวัฒนธรม อาทิ โหม่งลายรดน้ำ ชอด้วง และไม้ระนาด ที่จัดสร้างโดยนักเรียนหลักสูตรการสร้างเครื่องดนตรีไทย และหมวดบริการวิชาการ อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล การจำลองห้องส่งรายการ "จิตรลดา ปรุงสารพัด" สอนทำอาหารออนไลน์ฟรี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด