7HDร้อนออนไลน์

เร่งระบายน้ำจากเขื่อนรับพายุลูกใหม่ โคราชเตือน 14 อำเภอ พร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

วันนี้ ( 26 ต.ค. 63 ) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำไหลหลากในพื้นที่ โดยแจ้งให้นายอำเภอ 14 อำเภอ ได้แก่ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  เมืองนครราชสีมา โนนไทย โนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย  และอำเภอเมืองยาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่ริมตลิ่งในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง ลำเชียงไกร ลำบริบูรณ์ ลำพระเพลิง และลำน้ำมูล เรื่องการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคองและอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

โดยเขื่อนลำตะคองจะระบายน้ำจากเขื่อนลงลำน้ำธรรมชาติ (ลำตะคอง) ในวันนี้ ( 26 ต.ค.63 ) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เพื่อพร่องน้ำรองรับสถานกรณ์พายุโมลาเบ โดยระบายน้ำออกจากเขื่อนลำตะคอง ไม่เกินวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. หรือ 10 ลบ.ม. ต่อ วินาที  ส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง พบว่ามีปริมาณน้ำระดับกักเก็บ 156.63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.05 %   จะมีการระบายน้ำรวม 0.258  ล้าน ลบ.ม. ลงคลองธรรมชาติ และจะส่งผลให้ลำน้ำสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยน้ำทั้งหมดจะไหลไปที่ลำน้ำมูล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่ง

จึงขอให้ทั้ง 14 อำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำและจัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  และในกรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้