ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริในการศึกษาวิจัย เก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อพัฒนาให้ได้พืชสายพันธุ์ดี เป็นคลังสำรองแจกจ่ายให้เกษตรกรในช่วงเกิดภาวะวิกฤติ เน้นพืชผักเพื่อการบริโภคและเป็นที่นิยม รวมถึงไม้ดอกไม้พื้นเมือง เช่น ดาวเรือง และหงอนไก่ โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันธุ์สัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เริ่มดําเนินการปี 2562 บนพื้นที่ 12 ไร่ เน้นปลูกผักโตเร็ว 26 ชนิด โดยกําหนดแผนในการปลูกเป็นรุ่น ๆ เพื่อให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 อาทิ โครงการรวบรวมพันธุ์มะม่วงพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ซึ่งมีพระราชดำริให้รวบรวมพันธุ์มะม่วงเดิม อายุกว่า 30 ปี หลากชนิด จำนวน 184 ต้น โดยเปลี่ยนยอดพันธุ์ และนำสายพันธุ์ดีมาเปลี่ยนยอดเพื่อขยายพันธุ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมะม่วงกินดิบ, กลุ่มมะม่วงสุก และกลุ่มมะม่วงทวาย ที่สามารถออกผลนอกฤดูกาล และเก็บผลผลิตได้หลายครั้ง

โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 ได้สนองพระราชดำริ ดำเนินการบนพื้นที่ 61 ไร่ ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง โดยพื้นที่การเกษตรทั้งหมดใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำแม่เย็น

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล โดยรวบรวมพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 67 พันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่ทานสด และคั้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ ขยายผลสู่เกษตรกร อาทิ พันธุ์กิมจู พันธุ์สาลี่ พันธุ์แป้นสีทอง ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีการขยายผลไปสู่โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารชุมชน นอกจากนี้ยังได้ขยายผลไปสู่ชุมชนรอบค่าย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารไว้รับประทาน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 ยังได้สนองพระราชดำรินำพืชผักที่ปลูกได้ในโครงการฯ ไปจำหน่ายในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เวลา 15.43 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริง ในพระอิริยาบถนั่ง ประดิษฐานบนพระแท่น เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แห่งความเคารพ ศรัทธา เทิดทูน และรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ การสร้างพระอนุสรณ์ฯ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลจัดสร้างขึ้น พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้โดยรอบ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง และลีซอ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา ทรงเปิดอาคารพระราชทาน 20 ซึ่งสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อปี 2560 ทดแทนอาคารเดิมที่มีขนาดเล็ก พร้อมพระราชทานนามอาคาร โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 30 เตียง เพื่อขยายการให้บริการและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน คดเคี้ยว มีประชากรกว่า 12,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ได้แก่ ปกาเกอะญอ ม้ง และลีซอ เดิมเมื่อเจ็บป่วยต้องเดินทางไปอำเภอแม่แจ่ม ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงในหน้าแล้ง และ 10 ชั่วโมงในฤดูฝน ทำให้เสียชีวิตระหว่างเดินทาง การได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2563 มีผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวม 26,153 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคความดันโลหิตสูง และโรครากสาด

จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ที่ออกให้บริการตรวจสุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม และโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ที่จบการศึกษาและปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท โดยเป็นทุนที่พระราชทานแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และบนพื้นที่สูง เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านสาธารณสุข เพื่อให้กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่บ้านเกิด

ในการนี้ ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินี ซึ่งเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ พบครั้งแรกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชื่อว่า มหาพรหมราชินี

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กราบบังคมทูลรายงานการแก้ไขปัญหาลิงป่ารบกวนบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ตามที่มีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งได้ดำเนินการควบคุมประชากรลิง โดยได้ทำหมันลิงแสม 359 ตัว และปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด