ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ซึ่งระยะ 2-3 ปีนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้เริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำพาการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันแผนงานสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง บรรลุภารกิจ คือ พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน คือ สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ครอบคลุม 463 กลุ่มบ้าน กว่า 192,000 คน ส่วนแผนยุทธศาสตร์โครงการหลวง ระยะ 4 ปี ในปี 2562-2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยการจัดทำแผนจะส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ทำแผนและผู้นำแผนไปปฏิบัติ และยึดตามพระราชประสงค์และแนวทางพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด