ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 17.48 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563  

วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐาน เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมของพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระธุดงค์กรรมฐาน ซึ่งพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2497 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติ ฝึกฝน อบรมพระภิกษุ-สามเณร ผู้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ เสียสละ พากเพียร เพื่อมรรคผลนิพพาน และนำพาไปสู่การเป็นสมณะที่งดงาม ด้วยการรักษาวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ส่งผลให้เป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น ร่วมสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยในช่วงแรกก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาพัฒนาเป็นวัด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการอบรมสั่งสอนตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนเกิดแรงศรัทธาขยายสาขาไปทั่วประเทศและทั่วโลก รวม 361 สาขา โดยวัดยังคงเน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ฟุ่มเฟือยหรือสะสม คงความเป็นพุทธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 36 รูป สามเณร 1 รูป โอกาสนี้ ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม เลี่ยม ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ซึ่งระหว่างเส้นทางทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกับโบกธงชาติไทย และธงพระปรมาภิไธย ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน โดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดหนองป่าพง ครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น

เมื่อเสด็จเข้าพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร พระสงฆ์ศิษยานุศิษย์ของพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท จากทั่วโลก รวม 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร

สำหรับบริเวณที่สร้างเจดีย์พระโพธิญาณเถร เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ซึ่งได้มรณภาพเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 โดยเริ่มแรกสร้างแค่ฐาน หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วเสร็จ จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นเป็นการถาวร เพื่อบรรจุอัฐิของพระโพธิญาณเถร โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้าง องค์เจดีย์เป็นบัวเหลี่ยมสีเหลืองทองตั้งอยู่บนฐานกลม มีบันไดทางขึ้นและทางเข้าสี่ทิศ ภายในมีเจดีย์แก้วยอดเงินบรรจุอัฐิพระโพธิญาณเถร ตั้งอยู่บริเวณใจกลางสถูปเจดีย์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด