ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพระราชดำริ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.47 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ มีพื้นที่ให้บริการ 54 หมู่บ้าน และมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนอำเภอข้างเคียง และนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาพื้นที่ทุรกันดารผ่านโครงการนักเรียนพักนอน ปัจจุบันมีนักเรียน 558 คน เป็นนักเรียนบ้านไกล 308 คน ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง ลัวะ โดยทรงรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2560 ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ "ดอยหล่อ โมเดล" ที่โรงเรียนได้สร้างและพัฒนาระบบขับเคลื่อน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลทั้งด้านสุขภาพอนามัย การงานอาชีพ การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการช่วยเหลือกัน นักเรียนได้เพิ่มขีดความสามารถ มีทักษะด้านการสื่อสารและการทำงาน สามารถเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันกิจกรรมทักษะอาชีพงานธุรกิจระดับ ม.1-ม.3, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินระดับอาเซียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ส่งผลให้มีทักษะด้านอาชีพคนละ1 ทักษะ ที่สามารถไปประกอบอาชีพได้ ทั้งยังมีศูนย์บริการถ่ายทอดความรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ศูนย์เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคนตาลูป หนึ่งในพืชเศรษฐกิจของดอยหล่อ ซึ่งนักเรียนแกนนำในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ทดลองแก้ปัญหาด้านการผลิตและโรคระบาดในต้นกล้า จนสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและแจกจ่ายพันธุ์ต้นกล้าให้เกษตรกรและชุมชน และศูนย์การเรียนรู้การเพาะปลาดุกแบบครบวงจร ทำให้โรงเรียนและชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อชุมชนเข้มแข็งดังพระราชประสงค์

โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

เวลา 13.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 310 คน เป็นโรงเรียนพักนอนแก่นักเรียนบ้านไกล ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ลีซอ จีนฮ่อ และลัวะ รวม 106 คน โดยได้จัดการเรียนตามฐาน กพด.ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้วยกิจกรรมหุ่นสวยสมส่วน เพื่อให้มีสุขนิสัยดูแลร่างกายที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีต่อสังคม แก้ปัญหานักเรียนที่น้ำหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่คนในครอบครัวและชุมชน, กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณธรรม จริยธรรม สร้างกระบวนการให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เน้นให้ผู้สอนถามคำถามที่นักเรียนเข้าใจง่าย สร้างบรรยายกาศที่ผ่อนคลาย, ด้านทักษะอาชีพ มีการเลี้ยงไก่ไข่ ปลานิล ปลูกผักสวนครัว นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารนักเรียนพักนอน, ส่วนด้านวิชาการ เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มาจากครอบครัวยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง โดยเฉพาะการจับใจความสำคัญ จึงแก้ไขด้วยการจัดกิจกรรม "แนวปฏิบัติที่ดี" 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้การเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 สูงขึ้น เช่น กำหนดประเด็นการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาแล้วต่อยอดการเรียนรู้ และให้สามารถนำความรู้ทางทักษะภาษาไทยไปถ่ายทอดได้, ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผน ลงมือ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ให้ทำงานเป็นกลุ่ม รู้ชนิดและโครงสร้างของพันธุ์ไม้ด้วยกิจกรรมสืบค้นข้อมูล การเย็บ การอัดตัวอย่างพรรณไม้ เช่น ต้นเต็ง และรัง ที่มีมากและเป็นไม้เด่นประจำถิ่น, ส่วนกิจกรรมสหกรณ์ ให้มีความรู้เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน รู้หลักสหกรณ์ตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อครู นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้รับพระราชทานโครงการตามพระราชดำริ ทำให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความช่วยเหลือ มีความรู้ มีอาชีพ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศ

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี บทประพันธ์ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นละครอิงประวัติ ศาสตร์ มีเรื่องราวกล่าวถึง ความรักและความขัดแย้งระหว่างสองรัฐ ที่เคยรักใคร่กลมเกลียวกัน เมื่อมีความขัดแย้งจึงลงเอยด้วยความโศกเศร้า ซึ่งโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ เป็นเครื่องเตือนใจ และปลุกจิตสำนึกของความรักชาติ

หลังทอดพระเนตรการแสดง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโดยทรงดนตรีไทย ร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด