ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโสมนัสวิหาร

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรี ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโสมนัสวิหาร

กฐิน เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ที่มีจีวรชำรุดให้ได้ผลัดเปลี่ยนจีวรใหม่ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์

วัดโสมนัสวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม และมีเจดีย์ 2 องค์ ประกอบด้วย เจดีย์องค์ใหญ่ หรือเจดีย์ทอง รูปทรงลังกา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์องค์เล็ก หรือเจดีย์มอญ มีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพพานสถูปในสาธารณรัฐอินเดีย ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด