ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 09.09 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ เมื่อปี 2560 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 309 คน มีนักเรียนทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์ 2 คน สำหรับห้องสมุดโรงเรียน เป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบรุ่นแรกเมื่อปี 2551 ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานเรียนรู้ทีเคพาร์ค มีหนังสือทุกประเภทกว่า 10,000 เล่ม นักเรียนเข้าใช้บริการต่อเนื่องทุกวัน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทำให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น ในโอกาสวันสำคัญ, การแนะนำหนังสือและสาระความรู้หน้าเสาธงช่วงเคารพธงชาติ

ทั้งนี้ อำเภอแม่ออน เป็นแหล่งผลิตนมโคสำคัญของภาคเหนือ มีสหกรณ์โคนมในพื้นที่ โรงเรียนจึงนำมาจัดกิจกรรมร้านนม เพื่อเป็นอาหารเสริมในตอนเช้า มีนมร้อน นมปั่น นมเย็น ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการเพื่อเรียนรู้เป็นอาชีพ โดยทำผ่านสหกรณ์ร้านค้า เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ สหกรณ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร ให้นักเรียนทุกชั้นเรียนได้เรียนรู้ ลงมือทำ และรับผิดชอบ อาทิ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปลาดุก และกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงหมูหลุม และไก่ไข่อารมณ์ดี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริ ใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบโซลาร์ปั๊มจากแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากสระเข้าถังเก็บน้ำ ส่งไปยังแปลงเกษตรและเป็นน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งแปรรูปเศษกิ่งไม้ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผลงานโซลาร์ปั้ม ยังได้รับรางวัลระดับอาเซียนด้วย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงชื่นชมผลงานของ กฟภ. ที่มาช่วยสนับสนุนว่าได้ผลมาก ได้เผยแพร่ความรู้และประโยชน์ไปสู่ชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนและเครือข่ายได้ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวตามฤดูกาล พืชยืนต้น เช่น มะนาว และเชียงดาว การปลูกหม่อน และผักอินทรีย์ ส่วนสระน้ำ ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน ขุดขยายสระเดิม จนปัจจุบันมีน้ำเพียงพอตลอดปี

เวลา 10.51 น. เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน ซึ่งทรงรับเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ เมื่อปี 2560 เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 180 คน เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการสืบสาน รักษา ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กพด. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิต มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนแต่ละช่วงวัย ทั้งยังได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการบัณณาสสมโภช ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น และนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ซึ่งงานวิจัยชี้ว่า ควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย อายุ 3-6 ปี เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ให้หาข้อเท็จจริงด้วยการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ปฏิบัติและทดลอง ไม่ใช้ความเชื่อความเข้าใจที่ผิด ต้องสามารถพิสูจน์และมีข้อมูลยืนยันได้

ส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นำผลผลิตจากพืชผักสวนครัวและไก่ไข่มาประกอบอาหารให้นักเรียนผ่านระบบสหกรณ์, นำระบบ Thai School Lunch มาคำนวณคุณค่าทางอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย รวมทั้งจัดเวรนักเรียนดูแลเรื่องความสะอาด ฝึกหัดให้ช่วยจัดเรียงถาดอาหาร โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามช่วงอายุ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 เน้นให้ครูอ่านให้ฟังในห้องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และให้นักเรียนที่อ่านได้ อ่านให้เพื่อนฟัง, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีสมุดบันทึกการอ่านและสื่อเสริมอื่น ๆ, ส่วนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นักเรียนยังอ่านหนังสือเองไม่คล่อง ครูได้ทำสื่อการสอนขึ้นใหม่ เน้นเรียนรู้ด้วยรูปภาพ ทำให้เด็กสนใจ และอยากรู้เรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนการสอนและการพัฒนาเด็กได้ผลอย่างแท้จริง

เวลา 14.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในความรับผิดชอบขององค์การสวนพฤกศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงพระดำเนินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ หรือ คานอปี้ วอล์คส (Canopy Walks) ซึ่งใช้รูปกิ้งก่าปีกส้มที่พบมากในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นสัญลักษณ์ มีระยะทางยาวกว่า 500 เมตร เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปลายปี 2558 โดยได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ซึ่งอยู่เหนือยอดเขา ที่ระดับความสูงกว่า 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพรรณไม้เด่น อาทิ เสี้ยวเครือดอกขาว จำปาทอง สัก ตะแบก ทองหลางป่า ทะโล้ มะหาด กล้วยป่า

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการรวบรวมและจัดแสดงพรรณพืช ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ (Glasshouse Complex) ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดแสดงพรรณไม้ในโรงเรือน ให้คล้ายคลึงกับลักษณะที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ เรือนป่าดิบชื้น, เรือนไม้น้ำ, เรือนกล้วยไม้และเฟิน, เรือนพืชทนแล้ง, เรือนพืชกินแมลง, เรือนพืชสมุนไพร, เรือนสับปะรดสี และสวนกุหลาบ กว่า 50 สายพันธุ์ เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อรับผิดชอบขึ้นในปี 2535 ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทย ทั้งยังเป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และผลิตนักพฤกษศาสตร์ระดับสูงของไทย ตลอดจนเป็นแหล่งปลูกฝัง กล่อมเกลาจิตใจเยาวชน ให้รักและหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชและพรรณไม้ อันเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมสำคัญของประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด