ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมการขนส่งฯ ห้ามผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันทำใบขับขี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายใน 120 วัน หรือราววันที่20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสาระสำคัญ คือ การออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่ และกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือบิ๊กไบก์ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบเพิ่มเติม

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับแพทยสภาเพื่อจัดทำรายละเอียด ให้สอดรับกับกฎกระทรวง โดยใบรับรองแพทย์ที่จะนำมายื่นขอใบอนุญาตขับรถต้องแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ หรือไม่มีอาการผิดปกติทางจิต หรือไม่มีโรคที่ไม่เหมาะสมกับการขับรถ โดยจะเพิ่มโรคต้องห้าม อาทิ โรคลมชัก,โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคอารมณ์สองขั้ว, ออทิสติก หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 เซนติเมตร ไปด้วย โดยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ แพทย์ที่ต้องออกใบรับรองแพทย์ต้องประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอใบรับรองแพทย์และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับรถทุกประเภทที่มารับใบขับขี่ โดยอาจให้นำใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าเหมาะสมกับการขับรถอย่างปลอดภัยมาแสดงเพิ่มเติม แต่หากเจ้าหน้าที่จะประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขอหรือขอต่อใบขับขี่ ถ้าสังเกตหรือประเมินแล้วพบว่ามีสภาวะด้านร่างกายไม่พร้อม หรือมีความเสี่ยงต่ออันตรายในการขับรถจะนำบุคคลนั้นไปทดสอบการขับรถเพิ่มเติม เพื่อคัดกรองอย่างเข้มข้น 

โดยก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบกกำหนด 5 โรคต้องห้ามได้แก่ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม, โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ, โรคเรื้อน, โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดยาเสพติดให้โทษ 

ส่วนอีกกรณีสำหรับผู้ขับรถบิ๊กไบก์หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ กลุ่มนี้ต้องเข้าสอบใบขับขี่เฉพาะทางด้วย