ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

เวลา 17.23 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 สิริอายุได้ 93 ปี โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการด้วย

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2469 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์ กับนางจินดา สินธวานนท์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ลาออกจากราชการทหารอากาศ ขณะมียศเป็นนาวาอากาศตรี เมื่อปี 2503 แล้วไปทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อมาปี 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี และพระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 และได้พ้นจากตำแหน่งองคมนตรี ในปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้ดำรงตำแหน่งในมูลนิธิ และสถาบันต่าง ๆ อาทิ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการบริหารและรองเหรัญญิก มูลนิธิอานันทมหิดล ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

เวลา 18.27 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษา รุ่นที่ 70 และรุ่นที่ 71 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนางกรกันยา สุวรรณพานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิพากษา

เวลา 18.40 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 2 : มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 18.49 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

เวลา 19.12 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการรางวัลฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด