ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2541 เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปี 2556 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานทักษะฝีมือนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้น ทั้งยังมีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา อันจะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด