ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 4/2563 พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติการฝนหลวงรองรับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2564

ที่ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง และการเติมน้ำในเขื่อนประจำปี 2563 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 7 ศูนย์ฯ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวม 20 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 22 ลุ่มน้ำ ใน 77 จังหวัด ขึ้นบินปฏิบัติการ 239 วัน มีฝนตก 237 วัน สามารถช่วยพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศ ลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก, การปรับโครงสร้างอัตรากำลังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และความก้าวหน้าโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน

นอกจากนี้ ได้ร่วมหารือเรื่องแผนการช่วยเหลือประชาชน และติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมน้อยกว่าร้อยละ 30 ขณะที่สภาพอากาศเข้าสู่ความกดอากาศสูง ทำให้ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ ทั้งยังร่วมหารือวางแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2564 ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการวางแผนจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 มีอากาศยานปฏิบัติการ 4 ลำ เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้เกษตรกรและประชาชน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการฝนหลวง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด