สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นายกฯ พอใจ แก้จนได้ดี ลดคนจนเหลือ 4.3 ล้านคน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาความยากจน หลังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ความยากจนในปี 2562 ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีคนจนในปี 2562 จำนวน 4.3 ล้านคน ลดลงจาก 6.7 ล้านคน ในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ อาทิ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ โครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ส่งผลให้ครัวเรือนยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,016 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้ประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ 1 ปี