ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

ในการนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้า 3 คน, เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ 4 คน และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22, หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18, หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 และหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 รวม 490 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด