7 สีช่วยชาวบ้าน

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามปัญหารุกป่าสงวนฯ ป่าแม่ริม

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกกรมป่าไม้ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และให้ระงับการประกอบธุรกิจ โดย นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ยืนยันว่าที่ดินที่ชาวบ้านครอบครองเป็นการครอบครองก่อนมีประกาศใช้กฎหมายที่ดิน และประกาศเป็นพื้นที่ป่า ส่วนการทำที่พัก รีสอร์ต ก็อยู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่า จึงอยากให้ตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน

ด้าน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยหลังตรวจสอบว่า ป่าแม่ริมเป็นต้นน้ำ จัดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ มีพื้นที่กว่า 13,000 ไร่ โดยโครงการหลวงหนองหอยขอใช้พื้นที่ 2,000 ไร่ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่น มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการกว่า 900 ราย แต่ปัจจุบันถูกแปรสภาพเป็นที่พัก รีสอร์ตไปแล้ว 113 ราย โดยมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 82 ราย และถูกดำเนินคดีแล้ว 31 ราย เพราะนำพื้นที่ไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงหนองหอย และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม เปลี่ยนมือเจ้าของ หรือขายกิจการให้นายทุนต่างชาติ

ส่วนการพิสูจน์สิทธิจะต้องพิจารณาว่าอยู่อาศัยก่อนประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าหรือไม่ ซึ่งจะใช้แผนที่ทางอากาศและแผนที่อื่น ๆ ตรวจสอบร่องรอยการทำกินว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พร้อมจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าต่อไป