ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 09.43 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้พระราชทานนามและพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายอาคาร สร้างแล้วเสร็จในปี 2558 เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง 5 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยทางจิตที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ประกอบด้วย ศูนย์รักษาด้วยไฟฟ้า, ห้องยาผู้ป่วยใน, หอผู้ป่วยหญิง-ชาย, หอผู้ป่วยพิเศษ และห้องดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี สุขภาพจิตดี วิถีแห่งความสุข"

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้บริการบำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูผู้ป่วยสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 9 มีขนาด 270 เตียง ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส กับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA 4l ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ 37 ชิ้น ใช้กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น พบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น, การรักษาโรคทางจิตเวช ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS โดยปล่อยคลื่นไฟฟ้าผ่านกะโหลกศีรษะ สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคจิตเภทที่ดื้อยารับประทาน ทำให้เกิดความสมดุลของระดับสารสื่อประสาทในสมอง, การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยการใช้ไฟฟ้า ECT เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าความเข้มข้นต่ำผ่านสมองในช่วงเวลาสั้น ๆ กระตุ้นให้สารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติกลับมาทำงานตามปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตและภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น, ส่วนบริการจิตเวชในชุมชน มีโครงการรับยาทางไปรษณีย์ หรือจากโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน, โครงการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Smart Psychiatirc Hospital ด้วยแอปพลิเคชัน อาทิ การคัดกรองประเมินตนเองเบื้องต้น, จองคิวผ่านออนไลน์, ระบบ smart health ID, หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ ทำให้สะดวก รวดเร็ว โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติด QR code ที่ซองยา เพื่อให้สามารถสแกนดูรายละเอียดของยา เพื่อใช้หรือทานยาอย่างถูกต้อง

เวลา 11.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ โดยเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อวิจัยและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ พื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการ, พื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน, พื้นที่จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่, ห้องประชุม, โรงงานต้นแบบขนาดเล็ก และการบริการสนับสนุนระบบนิเวศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บ่มเพาะผู้ประกอบการ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างธุรกิจใหม่ที่ทันสมัย ส่งเสริมการนำผลการวิจัยและพัฒนาสู่ระบบการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสมือนเป็นนิคมอุตสาหกรรมวิจัย ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เข้าไปใช้บริการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัย เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตนเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในปี 2565

เวลา 13.24 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้วิจัยที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้แก่ เรื่อง "แผ่นพื้นรอง รองเท้าอัจฉริยะ และระบบโทรเวชกรรม" เป็นงานวิจัยแบบบูรณาการ ใช้เทคโนโลยีพื้นรองเท้าเซ็นเซอร์ ช่วยวัดการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้า ประเมินรูปแบบการเดินและการทรงตัวของผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หรือผู้สูงอายุ ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ ประยุกต์ใช้สำหรับโทรเวชกรรมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย สนับสนุนการรักษาแบบแพทย์ทางไกล ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

เรื่อง "เครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำสำหรับเฝ้าระวังวิกฤตในสัตว์น้ำ" เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ อุณหภูมิน้ำ-อากาศ ผ่านการสื่อสารไร้สาย ใช้งานง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยให้เกษตรกรสังเกตการณ์ ดูแลบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้สะดวก เปิด-ปิดเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำได้ทันท่วงที ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของสัตว์น้ำ ลดการสูญเสียจากภาวะขาดออกซิเจน

เรื่อง "การจัดตั้งห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่" เพื่อพระราชทานโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง, โรงพยาบาลในจังหวัดพังงา 10 แห่ง, และโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, ห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและระบบอากาศในห้อง Clean Room ผนวกกับองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อประยุกต์ให้เป็นห้องความดันลบ ติดตั้งง่าย ให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจหาเชื้อโรคและดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคหลังการใช้งานทุกครั้ง 

เวลา 13.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4 คน และมีผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยฯ เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ 1 คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก รวม 106 หลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,166 คน มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ 36 ราย และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีปีบทอง ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี รับพระราชทานโล่เกียรติยศ 1 ราย

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ ความรู้นั้นมีหลายอย่าง นอกจากความรู้ในหลักวิชาดังที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมา กับความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องศึกษาทำความเข้าใจต่อไปแล้ว ยังมีความรู้รอบตัวในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตน พัฒนางานของแต่ละคนด้วย ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งความรู้ในหลักวิชา ความรู้ความเข้าใจในงาน และความรู้รอบตัว เมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ควรศึกษาให้รู้แน่ชัด และให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม จะได้เลือกสรรความรู้ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์ และที่พอเหมาะพอดีกับงาน มาใช้ปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผลได้ หากบัณฑิตจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจขวนขวายสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ ด้วยสติความระลึกรู้ตัว และด้วยความเฉลียวฉลาดสามารถดังที่กล่าว ก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด