7HD ร้อนออนไลน์

รมว.วราวุธ หนุนเที่ยวมิติใหม่สร้างรายได้ชุมชน

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าตนจะนำความสมบูรณ์ งดงามของทรัพยากรธรรมชาติกลับมา และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้สำหรับชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้าง Local economy ในบริบทการท่องเที่ยวมิติใหม่หลังสถาณการณ์โควิด-19

นอกเหนือจากเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดำรงชีวิตเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ยังให้ชุมชนโดยเห็นความสำคัญของอุทยานฯ และเป็นการรักษาอุทยานให้เกิดความยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวที่มีสร้างความรู้เข้าใจและตระหนักรู้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ประเทศไทย) ให้พัฒนาโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยมีพื้นที่นำร่องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงตั้งแต่แนวเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอดที่มีความสำคัญในระดับโลก ไปจนถึงปากแม่น้ำปราณบุรีที่มีระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกตั้งแต่แนวถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ ตามโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ระบบรถไฟรางคู่ในอนาคต สนามบินนานาชาติ และเครือข่ายทางหลวงชนบท ที่สามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

การท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง เน้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมกันเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากกิจกรรมที่สร้างผลกระทบมากมายด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นเครื่องมือในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ต่างๆในปัจจุบัน