ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง

ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง โดยครั้งนี้มีสามเณร 13 รูป ได้แก่ สามเณรกษิดิศ อุดมสินประเสริฐ วัดจักรวรรดิราชาวาส, สามเณรณัฐวุฒิ บรรพชาติ วัดวารินทราราม, สามเณรพงศธร ชัยเสน วัดโมลีโลกยาราม, สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์ วัดจองคำ, สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ วัดโมลีโลกยาราม, สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย วัดโมลีโลกยาราม, สามเณรสมเกียรติ ทะนันชัย วัดมหาสอน, สามเณรสิรภพ ชลหาญ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร, สามเณรอดิศักดิ์ กิตไธสง วัดดาวดึงษาราม, สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี วัดจองคำ, สามเณรสุพจน์ ทวีพล วัดจองคำ, สามเณรอุทัย ปัดถาพิมพ์ วัดมงคลชัยพัฒนา และสามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ วัดโมลีโลกยาราม สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนาคหลวง

"นาคหลวง" หมายถึง ผู้ที่พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท โดยการพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นาคหลวงสายเปรียญธรรม คือ ผู้ที่สอบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร และอีกประเภท คือ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด