เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : ปตท.สร้างเมืองอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเลย์ ต้นแบบ Smart City

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ หรือ เมืองอัจฉริยะ ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ พื้นที่เพื่อการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ที่พักอาศัย และสันทนาการ

พร้อมสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ IOC โดยวางโครงข่ายเชื่อมโยงให้บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ

วังจันทร์วัลเลย์ได้รับการประกาศเป็น Smart City ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่เป็นเลิศ และแผนพัฒนาระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ครบทั้ง 7 ด้าน และยังเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี 2564