ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1

ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ "โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1" ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้ภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาท ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนรู้การแสดงพระธรรมเทศนา ในงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

การฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563 แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคเจริญจิตภาวนา ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการฝึกอบรม มีพระสงฆ์ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 69 รูป จาก 145 รูปทั่วประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเคยผ่านการอบรมนักเทศน์ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและมีพรรษา 3 พรรษา หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค และมีความสนใจในการเทศนา มีปฏิปทา และศีลาจารวัตร

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อปี 2547 และพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนา เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ตามหลักธรรมก่อนเผยแผ่พุทธธรรมที่ถูกต้อง ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด