ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

เวลา 09.06 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำนายรวิชญ์  พิชญาเวทย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการวิจัยดำเนินการ ณ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

เวลา 17.51 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์หมู่ฯ ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแผ่นซีดี, ชุดสร้อยที่ระลึก ซึ่งศิริราชมูลนิธิได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบในศิริราชมูลนิธิ และของที่ระลึกบริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 3/2563 มีวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2563 เช่น ความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 จากการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการผ่านการอนุมัติ 649 คน ได้รับการรักษาไปแล้ว 106 คน อยู่ระหว่างรอการรักษา 543 คน และความคืบหน้าโครงการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี พระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2561-2563 จำนวน 3,325 คน ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 จากการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการผ่านการอนุมัติ 1,343 คน ได้รับการรักษาไปแล้ว 849 คน อยู่ระหว่างรอการรักษา 494 คน รวมถึงพิจารณางบประมาณปี 2564

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 - 60 และ 0 2414 1414

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด