ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ไปติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามที่ราษฎรตำบลเจริญเมืองขอพระราชทาน เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ปี 2562 สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ โดยเสริมทำนบดินและปรับปรุงทางระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มความจุ จาก 1,450,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1,650,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งทำนา และปลูกพืชผัก ในฤดูฝน 4,000 ไร่ และฤดูแล้ง 1,000 ไร่ ส่งผลให้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี วันนี้ ยังได้พบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้ ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน ซึ่งทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตามที่ราษฎรตำบลสันมะเค็ดขอพระราชทาน เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำทำการเกษตร อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังพักน้ำ บ่อแยก และท่อส่งน้ำเข้านา 35 แห่ง และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง 2,500 ไร่ และสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎร 136 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด