เช้าข่าว 7 สี

ปรับสวัสดิการรัฐวิสาหกิจในรอบ 30 ปี

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐาน ขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 3 ฉบับแล้ว ลำดับต่อไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะเตรียมเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติ พิจารณาอีกครั้ง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยการปรับแก้ครั้งนี้ มีการแก้ไขในเรื่องของการรักษาพยาบาล เช่น กรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ก็จะได้รับการจ่ายเงินคืนจากสถานพยาบาลเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสุขภาพ รวมถึงการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยในให้สูงขึ้น และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังปรับอัตราจ่ายค่าทำศพให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน จาก 3 เท่าของค่าจ้าง ให้เป็นไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ส่วนเงินช่วยเหลือบุตรเดือนละ 50 บาท ก็ปรับใหม่เป็น เดือนละ 200 บาท พร้อมทั้งให้เบิกค่าเทอมบุตรได้จนถึงระดับปริญญาตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง