ห้องข่าวภาคเที่ยง

20 พฤศจิกายน วันสิทธิเด็ก แนะการแก้ไขปัญหาเด็ก Gen Z ต้องมีเหตุผลที่สุด

วันสิทธิเด็ก อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ ที่มีหลายประเทศร่วมกันลงนาม รวมถึงประเทศไทย ต้องให้ความสำคัญ และคุ้มครองเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี โดยมี 4 หลักการ

หลักการที่ 1.เด็กต้องมีชีวิตรอดตั้งแต่แรกเกิด โดยไม่เสียชีวิตง่ายดาย 2.เด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่ถูกทารุณกรรม หรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ 3.เด็กต้องได้รับการพัฒนารอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ 4.เด็กต้องมีส่วนร่วมในสังคม มีสิทธิในการแสดงความเห็น จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหลายเวทีที่เปิดให้เด็กได้แสดงพลัง เพื่อขับเคลื่อนสังคม

โดย นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า สำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน จะเห็นว่า มีการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ ภายใต้หลักการ 4 ข้อ แต่กลับพบว่ามีบางพฤติกรรม ที่เด็กบางคนแสดงออกเกินกรอบของหลักการจนเกิดเป็นความรุนแรง 

ซึ่งหากจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงหลักการสิทธิเด็ก ทั้ง 4 ข้อเป็นสำคัญด้วย และจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีที่สุด รวมถึงต้องมีเหตุและผล เพราะเด็กในปัจจุบัน เป็นเด็ก Gen Z ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การที่จะแก้ไขปัญหาของเด็กเหล่านี้ จึงต้องมีเหตุและผลที่สุด และต้องรับฟังเสียงของเด็กๆ มากขึ้น แทนที่จะบังคับเหมือนที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง