สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

สัมมนารับฟังความเห็นปรับปรุงกฎหมายประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ระบุว่าเมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกันชีวิต และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ซึ่งมองว่าเป็นกฎหมายที่ดี แต่ก็ยังมีช่องโหว่โดยเฉพาะเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการลงโทษผู้ที่หากินกับช่องโหว่ของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องจัดงานสัมมนาขึ้น เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งแต่เรื่องการตักเตือน พักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อนำไปกำหนดและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอนาคต