ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี

เวลา 14.44 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้มารับบริการรวม 234 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ, โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงจากหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี รวม 47 คน

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 7 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง, โรคความพิการแต่กำเนิดกับระบบปัสสาวะอุดตัน, โรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก, โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, โรคไตวาย และโรคมะเร็งเต้านม โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยทรงมีพระปฏิสันถารสอบถามอาการ พร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. กราบทูลรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพระดำริในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี โปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในเชิงลึกของผู้ป่วย 12 คน พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคมาจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์, สิ่งแวดล้อม, พฤติกรรมการใช้ชีวิต และอุบัติเหตุ เนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีโรงงานย้อมผ้าและโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่ง

ในการนี้ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ และทหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนตามแนวชายแดน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมายพอ.สว., เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 17 เมื่อปี 2512 มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายต่าง ๆ 2,562 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดราชบุรี เฝ้า พร้อมมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด