ข่าวภาคค่ำ

ชัดแล้ว สมานฉันท์มี 21 คน เชิญผู้ชุมนุม-ผู้เห็นต่าง ร่วมคณะ

เปิดโครงสร้างกรรมการสมานฉันท์ ให้สัดส่วนตัวแทนผู้ชุมนุมและผู้เห็นต่างร่วมคณะ ขณะที่คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ จะนำเนื้อหาฉบับประชาชนร่วมพิจารณาด้วย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วม 4 ฝ่าย ที่มีตัวแทนคณะรัฐมนตรี, สส.ฝ่ายรัฐบาล, สส.ฝ่ายค้าน และ สว. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ ที่มาจาก 7 กลุ่ม รวม 21 คน โดยมีทั้งตัวแทนรัฐบาล, สส.รัฐบาล, สส. ฝ่ายค้าน, สว., ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์สร้างความปรองดอง รวมถึงตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมและผู้ที่มีความเห็นต่างรวมอยู่ด้วย

ซึ่งตัวแทนฝ่ายค้านก็รับจะกลับพิจารณาว่าจะเข้าร่วมในคณะกรรมการนี้หรือไม่ และเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็จะพิจารณาเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ขณะที่ นายชวน ระบุว่า อยากให้ทุกฝ่ายเข้าร่วม แต่หากไม่ครบ 1 กลุ่ม ก็จะทำงานเท่าที่มี

ด้านที่ประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นัดแรก โดยเลือก นายวิรัช รัตนเศรฐ เป็นประธาน และเตรียมเดินหน้าตั้งอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดการตั้ง สสร. และเนื้อหาของร่างหลักที่ผ่านวาระ 1 ทั้งฉบับของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงฉบับประชาชนด้วย