ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เวลา 08.55 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาวงกลม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวม 36 สถาบัน แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ โครงงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, งานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม 8 สถาบัน, ผลงานวิจัยของสถาบันภายนอก 26 สถาบัน และโครงการของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จตุรทศวรรษเทพรัตนาจารย์ : เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสอน และทรงงาน ณ รร.จปร. ครบ 40 ปี

ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงงานและผลงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่ทุ่งรังสิต โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้สำรวจและวิจัยบริเวณทุ่งรังสิต พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พบว่ามีพืชดอก 366 ชนิด แมลง 225 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์อื่น ๆ เช่น นก 153 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 15 ชนิด และในปี 2563 ได้พบมดชนิดใหม่ของโลก ชื่อว่า มดตาน้อยครูตู่ พบมากในป่าดิบแล้ง และดิบเขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์, โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อชุมชนห่างไกล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สวทช. ได้พัฒนาระบบฯ เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายกว่า 30,000 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งเป็นกระเป๋าเซลล์แสงอาทิตย์แบบพกพา มีน้ำหนักประมาณ 13 กิโลกรัม และกำลังจะนำไปทดลองใช้ในพื้นที่ชายขอบ บ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นักเรียนจากโรงเรียนปิยชาตพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก ได้ทดลองนำผงสีที่ได้จากพืชธรรมชาติในท้องถิ่นมาหุงข้าว เพื่อเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับข้าว และโดรนสำรวจทางยุทธวิธี โครงงานของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คิดค้นนวัตกรรมการสังเกตการณ์และระบุพิกัดเป้าหมายอย่างแม่นยำในรูปแบบของโดรน ที่สามารถคำนวณค่าได้จากการเล็งภาพไปยังวัตถุที่ต้องการ และแยกประเภทของวัตถุได้ถึง 80 ชนิด มีระบบลงจอดอัตโนมัติ สามารถใช้เป็นโดรนตรวจการณ์ ช่วยในภารกิจของทหาร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด