ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ปีที่ 95

ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ 95 ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา ร่วมกับข้าราชบริพาร จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และทรงเป็นกำลังหลักในการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และประวัติศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ 13 องค์กร ทั้งองค์กรด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงดำเนินการมานับแต่ยังทรงพระชนม์ อาทิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, โรงเรียนราชินี และมูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด