เช้าข่าว 7 สี

ก.คลัง โต้กู้เงินเพิ่ม 3,000,000 ล้านบาท

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงว่าข่าว ก.คลัง โต้กู้เงินเพิ่ม 3,000,000 ล้านบาทนั้น ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 จะมีรายการก่อหนี้ใหม่ จำนวน 1,470,000 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 623,000 ล้านบาท การกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 550,000 ล้านบาท การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก 133,657 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง 158,782 ล้านบาท ซึ่งในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกู้เงินเพื่อการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้

และล่าสุดบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล ทั้ง S&P Moody’s และ Fitch คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมีเสถียรภาพ เนื่องจากประเทศไทย มีภาคการคลังสาธารณะที่แข็งแกร่งเป็นผลจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบและรักษาวินัยทางการคลัง โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลัง หรือไม่เกิน 60%