7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : เตรียมห้องปฏิบัติการรับมาตรการ เปิดประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เพียงพอรองรับมาตรการ "เปิดประเทศ" และยังพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ที่ปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์และอาหารที่มีความแม่นยำ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบาย 1 แล็บ 1 จังหวัด 100 ห้องปฏิบัติการ รายงานผลภายใน 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า 238 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด สามารถรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน จึงมั่นใจว่าหากภาครัฐมีนโยบายเปิดประเทศ จะสามารถรองรับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์และอาหาร โดยเฉพาะในทุเรียน ที่เป็นผลไม้ส่งออกและเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศ โดยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างอาหารแช่แข็งและบรรจุภัณฑ์ในเดือนธันวาคมนี้ โดยใช้เวลาการตรวจวิเคราะห์เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่นำเข้า หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ปลอดจากเชื้อโควิด-19 เป็นการเน้นย้ำศักยภาพในการควบคุมโรคของไทยอีกมาตรการหนึ่ง

ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 สนับสนุนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อให้รวดเร็วและทั่วถึง สร้างความมั่งคงด้านสุขภาพของประเทศไทย มีแหล่งผลิตชุดน้ำยาภายในประเทศ เพื่อการให้บริการตรวจคนไทย ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคภายในประเทศ ทำให้ปัจจุบันไทยมีชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำรองไว้ใช้ตลอดการระบาดมากกว่า 700,000 ตัวอย่าง

ทำให้มั่นใจได้ว่า หากรัฐบาลมีมาตรการเปิดประเทศ หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะสามารถคัดกรองและควบคุมโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน

ณัฐชนน Love เลย