ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.46 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จขึ้นหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย นักเรียนเป่าแตรนำเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" ทรงยืน จากนั้น นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณคาถา ของสุชีโว ภิกขุ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ทรงเห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจำเป็นในส่วนบำรุงพระพุทธศาสนา สิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นคือการให้การศึกษาแก่ราษฎร โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสถานที่ทดลองพระราชดำริเรื่องการศึกษาของชาติ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2453 ซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน เมื่อพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนาจบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา นักเรียนร้องเพลง O KING OUR HELP

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังห้องสดัปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ จำนวน 51 รูป พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

แล้วทรงพระดำเนินเข้าห้องพิธี นักเรียนร้องเพลง “เราเด็กในหลวง” เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นัั่ง ทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวชิราวุธวิทยาลัย ในฐานะพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกในรัชกาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนฯ โอกาสนั้น คณะกรรมการอำนวยการฯ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายตัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยองค์บรมราชูปถัมภก ตามราชประเพณี ภายหลังจากนั้นได้พระราชทานทรัพย์สินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วชิราวุธวิทยาลัย ให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งยังพระราชทานพระราชานุเคราะห์ด้านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ สืบมา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด