ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.18 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติให้ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สำหรับวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 4,778 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการในระดับสูง นับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อมสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่การที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากความพร้อมทางวิชาความรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องมีความพร้อมทางจิตใจด้วย ความพร้อมทางจิตใจดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจ ให้สามารถพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว ความควรไม่ควร ตลอดจนเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งสามารถควบคุมประคับประคองตนเอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญ ความสามารถของจิตใจดังนี้ กล่าวโดยย่อก็คือคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความพร้อมทางจิตใจ จะได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตน ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"

เวลา 17.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำนางเพ็ญศรี ด้วงโยธา และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหารบริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- นางชิดชนก เครืออุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2563 อาทิ ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน, สรุปผลการดำเนินงานที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนแก่ 11 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ, การเตรียมความพร้อมเปิดหน่วยฟอกไต อาคารพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ ฟอกไต และการจัดหาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ, สรุปผลการบรรยายเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน รวมถึงแผนการดำเนินงานในปี 2564 เช่น การเสนอให้กรมการแพทย์เป็นผู้ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาในโรงพยาบาลที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน, ผลดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิฯ และการบริหารสำนักงานมูลนิธิฯ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด