ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ ครบ 38 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการด้านต่าง ๆ ขยายผลองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้งดรับคณะศึกษาดูงานในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ การอบรมออนไลน์ การอบรมแบบกลุ่มย่อย การอบรมผ่านโปรแกรมต่าง ๆ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4,463 คน

ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และชมนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวบรวมผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ฯ โดยองคมนตรีได้ร่วมปลูกต้นอินทนิลน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณฝายตายอด ชมนิทรรศการข้าวพันธุ์ดี และร่วมกิจกรรมหว่านพืชหลังนา พร้อมทั้งพบปะกลุ่มสหกรณ์ข้าวครบวงจร ก่อนเปิดห้องนิทรรศการในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง เพื่อฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้า และการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำฯ ซึ่งเดิมมีความจุ 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อปี 2560 เกิดอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้อ่างเก็บน้ำซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า 60 ปี ชำรุดเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นฯ มีความจุที่ระดับเก็บกัก 3 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรอำเภอเมือง 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้ง 1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่ และได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำห้วยทรายขมิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด