ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

เวลา 13.33 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ข้าราชการ ครอบครัว และพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการ มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน และนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์ และทหารกองประจำการ เรื่องการทำเกษตรปลอดภัย ผลิตผักปลอดสารพิษ มีการปลูกพืชผักสวนครัว ผักกินผล ผักกินใบ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์ การเลี้ยงปลากินพืช โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ และจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนแปลงฝึกผลิตเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดี มีการปรับปรุงดินด้วยการทดลองปลูกปอเทืองและใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ เนื่องจากเป็นดินดานมีความเหนียวขาดแร่ธาตุ มีความเป็นกรดสูง ไม่สามารถปลูกพืชได้ ปัจจุบันปรับสภาพจนใช้เพาะปลูกพืชผักได้ และดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์ อาทิ กะเพรา โหระพา พริก มะเขือเปราะ ซึ่งเป็นต้นแบบให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้เข้ามาศึกษา

จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นวิจัยเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรรมในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เป็นทฤษฎีแห่งการบริหารจัดการที่ดิน, ดิน, น้ำ และเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตนเอง มีความมั่นคงด้านอาหาร มีข้าว พืชผัก และโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง ควบคู่กับการทำไร่นาสวนผสม พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์เป็ดไข่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและใกล้เคียง แล้วพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 5,000 ตัว เพื่อให้ปล่อยลงสู่บ่อปลาของโรงเรียนฯ เป็นแหล่งพัฒนาและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในภูมิภาค

จากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพื้นที่ว่างเปล่าของทหาร โดยอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย การผลิตและแจกจ่ายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชให้กับผู้สนใจ

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และบูรณาการการทำงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด