ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปี 2564 ซึ่งการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี จะสิ้นสุดในปี 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ ที่ครอบคลุมถึงปี 2570 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง ซึ่งเป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่งของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงาน ปี 2522 เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช ดำเนินงานวิจัย ทดสอบ และปรับปรุงพันธุ์ จัดทำแผนแม่บทฟาร์มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ รักษาพันธุ์แท้ของไก่เบรส ไก่ฟ้าคอแหวน ไก่กระดูกดำ พัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งยังจัดทำสวนป่าสาธิต และแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากงานปลูกพืชไผ่เชิงเศรษฐกิจ โดยองคมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ รวมทั้งโรงเรือนขยายพันธุ์เสาวรสปลอดโรค อาโวคาโด องุ่น และอาบิว ผลไม้เขตร้อนที่มีกลิ่นหอมคล้ายละมุด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด