ห้องข่าวภาคเที่ยง

พัฒนาชายแดนใต้ ดันเมืองต้นแบบอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าปรับผังเมือง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมถึงเร่งพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามแผนการลงทุนของภาคเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา และงานสาธารณสุขต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปี 2564-2567 ทั้งนี้เพื่อสร้างเมืองมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน