ข่าวในพระราชสำนัก

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ "โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1" ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณร ได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรได้อย่างถูกต้องสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด