ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24

เวลา 18.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังเดอะไพน์ รีสอร์ต จังหวัดปทุมธานี พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก "ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 24 หรือ ทูบี นัมเบอร์วัน แคมป์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชน ในการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน​ มุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลายและมีความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ ทำให้เกิดสังคม เกิดเครือข่าย ได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก "ภายใน" เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองโดยให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ ใช้วิธีการสอน หรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรและกระบวนการของ "ค่าย"​ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม และทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเอง และกลับไปเป็นผู้นำ จัดกิจกรรมให้กับเพื่อน ๆ ในพื้นที่ การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมาชิกสนใจ เช่น การแสดง การเต้น การร้องเพลง เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต​ จากการประเมินผลพบว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุด คือการแสดงความสามารถเฉพาะพระพักตร์ และสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทัศนคติ วิธีการทำงาน บุคลิกภาพ และสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้ไปช่วยทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมมากขึ้น​ ​ ​

นอกจากนี้ ยังพบว่า พี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่าย และสมัครเข้ามาทำหน้าที่ดูแลน้องในค่ายรุ่นต่อมา มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต ความมีจิตอาสา และการเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องรุ่นต่อไป และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน

ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา ใช้ระยะเวลาเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน​ สำหรับรุ่นที่ 24 นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2563​ มีเยาวชนในสถานศึกษา และชุมชน ทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 372​ คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด