สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กกต.ขอให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มหรือถอนชื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อว่าผู้มีรายชื่อตนเองหรือมีบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ โดยหากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องก็จะต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มหรือถอนชื่อ ดังกล่าวนั้น ภายในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ที่ที่ว่าการทำอำเภอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนั้น ไม่เกิดปัญหา

นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังแจ้งช่องทางที่ประชาชนจะร่วมติดตามตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงสถานที่และหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อไปใช้สิทธิแบบง่ายๆ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยระบบจะช่วยค้นหาหรือตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งได้ทันที

อีกทั้งประชาชนยังสามารถแจ้งเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง ผ่านแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นนี้ได้