ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เวลา 15.57 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ถวายเงิน และถวายสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 อาทิ พระภาวนามังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ในพระอุปถัมภ์, พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงปู่สรวง, พระครูวิเทศขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี, พระวรชัย ธมฺมวโร ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระรูปเหมือนและหอพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และประธานจัดสร้าง "พระพุทธอภยมงคลมหาชนพิเนต" ในการนี้ ทรงเจิมแผ่นทองคำ และทรงตั้งพระสัตยาธิษฐานเป็นพุทธบูชา เพื่อเชิญไปเททองหล่อ พระพุทธอภยมงคลมหาชนพิเนต

นอกจากนี้ มีพระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท, คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ, นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ, นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ และคณะ, กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะ, นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน และคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโครงการเกษตรอทิตยาทรในพระดำริ, กรรมการและเลขานุการกองทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร และคณะ, นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี และคณะ, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมคณะ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายโล่เกียรติคุณ "คนดีของสังคม" แด่โครงการเกษตรอทิตยาทร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด