ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระพรหมวชิรญาณ

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ วิจิตรธรรมปฏิภาณ วิปัสสนาญาณวงศวิสิฐราชมานิต วชิราลงกรณมหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ด้วยเป็นพระเถระในสายพระป่าในประเทศไทย เป็นศิษย์ชาวตะวันตกรูปแรกของพระโพธิญาณเถร หรือหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระมหาเถระที่มีปฏิปทาน่าเคารพ เลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งข้อวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมทั้ง ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรนานกว่า 34 ปี ส่งผลให้เกิดวัดป่าสายกรรมฐานมากกว่า 20 แห่งในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเป็นผู้สร้างวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2527-2553 อีกทั้งยังเป็นพระผู้นำสำคัญในการเผยแผ่คำสอน เรื่อง "อริยสัจ 4" ในพระพุทธศาสนาไปสู่สังคมชาวตะวันตก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด