ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 08.56 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยทรงเป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 และทรงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบนิทรรศการ "หลากลาย หลายชีวิต" ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงที่หอศิลป์พิมานทิพย์ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน, พระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 รวม 3 คน, พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษา ประเภทรางวัลเรียนดี และประเภทส่งเสริมการศึกษา จำนวน 28 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 4,585 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ความรู้ที่บัณฑิตได้สร้างสมอบรมมานั้น เป็นทั้งพื้นฐานอันมั่นคง และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแต่ละคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน แต่ความรู้ดังกล่าวจะเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เป็นสำคัญ ผู้ใดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ ความรู้ของผู้นั้นก็มีคุณค่า แต่ผู้ใดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดโทษเสียหายความรู้ที่มีอยู่ก็ย่อมไร้ค่าไป บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้สูง หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะบังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่หากนำไปใช้ในทางตรงข้าม ก็จะเป็นโทษเสียหายมากเช่นเดียวกัน จึงขอให้ทุกคนตั้งตัว ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะใช้ความรู้ของตนอย่างมีคุณค่า โดยนำไปใช้ประกอบกิจการงานที่สุจริต ด้วยวิธีการที่ดี ที่ถูกต้องให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งานที่ปฏิบัติ และแก่ประเทศชาติของเรา"

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปถวายแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมกันนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ เชิญช่อดอกไม้ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปถวายในโอกาสที่ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "หลากลาย หลายชีวิต" เป็นหนึ่งในผลงานภาพวาดและภาพพิมพ์ฝีพระหัตถ์ "เสือ" ที่ทรงเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ ด้วยทรงรำลึกถึง "พ่อ" พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเป็นผู้นำที่มีความรักความเมตตา ราชาแห่งความรักและความเมตตา พระราชาของลูก พระราชาของแผ่นดิน และหลากลาย หลายชีวิต "เสือ" จึงเป็นสัญลักษณ์ของเสือเจ้าป่า ทรงวาดเสือในอิริยาบถต่าง ๆ กัน นอกจากนี้ ยังทรงใช้สัญลักษณ์ของเสือแทนความรู้สึก ทรงใช้จินตนาการสร้างอัตลักษณ์ของเสือ เช่น ลายเสือวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์โมเลกุล โครโมโซม, ลวดลายของโน้ตดนตรีและรูปหัวใจ นิทรรศการ "หลากลาย หลายชีวิต" เคยจัดแสดงแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

อนึ่งเมื่อเวลา 11.22 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปยังพระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เฝ้า และร้องเพลงซานตาลูซีอา เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านศิลปะ และเพลงกลิ่นจันทร์ สื่อความหมายถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้ง บูม เอส ยู ถวายในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นับเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงศึกษาและทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านสาขาวิชาทัศนศิลป์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด