7 สีช่วยชาวบ้าน

ผู้ประกอบการโรงแรมหาดเฉวงเฮ ได้รับการต่อใบอนุญาตแล้ว จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ตามที่ผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 78 ราย ร้องเรียนไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอเกาะสมุย ไม่ดำเนินการออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่กำลังจะหมดอายุให้ได้ โดยอ้างปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะที่ปรากฏในผังระวางที่ดิน ที่เกิดจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการออกเอกสารสิทธิ์ในอดีต ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อน

ล่าสุด พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะถึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ เพื่อมิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดเฉวง จึงขอให้ประสานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

แต่การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ การจดทะเบียนแลกเปลี่ยนที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และให้ผู้ประกอบการในพื้นที่พิพาท เสียค่าธรรมเนียมตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในบัญญัติที่ดิน และให้รายงานผลการดำเนินการในเบื้องต้นภายใน 60 วัน