ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงาน ศิลป์เพื่อชีวิต เฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 17.40 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงาน "ศิลป์เพื่อชีวิต" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสดังกล่าว แล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยได้พระราชทานเงินรายได้แก่มูลนิธิฯ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งโปรดให้นำมาจัดแสดง โดยทรงใช้เทคนิคการวาดที่เรียกว่าศิลปะแบบนาอีฟ ทรงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยสีวิทยาศาสตร์สำเร็จรูป ซึ่งไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ทั้งยังโปรดให้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด และจัดทำภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วประเทศ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์, มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด