ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564

เวลา 17.46 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน ปี 2563 และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ มีการดำเนินงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน, การรวบรวมและเผยแพร่เรียงความ "เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE", การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ปลุกกระแสการต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึง ดำเนินงานตามพระดำริที่ให้เพิ่มช่องทางติดต่อผ่านสื่อโซเซียลมีเดียทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ "TO BE NUMBER ONE CHANNEL" เพื่อให้สมาชิกและประชาชนเข้าถึง และเป็นช่องทางพระราชทานคำปรึกษาปัญหาแก่สมาชิก

ปัจจุบัน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นทั่วประเทศ รวมกว่า 29 ล้านคน มีการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE 622 อำเภอ ในอนาคต มีแผนขยายให้ครบทุกอำเภอทั่วประเทศ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 73,321 แห่ง และปี 2564 มีแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ และทดลองใช้ในทุกจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการนี้ พระราชทานแนวทางการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ปี 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด