ข่าวในพระราชสำนัก

พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ในการประทานโล่รางวัลในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์

เวลา 14.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานโอกาสให้อธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง นำผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์" ประเภทละ 38 รางวัล รวม 76 คน เฝ้า เพื่อประทานโล่รางวัล

สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ได้กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสะท้อนภาพความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน มีผู้ส่งผลงานร่วมนำเสนอ 426 บทความ เป็นบทความระดับชาติ 353 บทความ และบทความระดับนานาชาติ 73 บทความ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด