ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมรับฟังสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมรับฟังสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยการอบรมฯ เป็นการต่อยอดขยายผลให้กับนักศึกษา เพื่อฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้ง แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริง เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนด้านการประกอบอาชีพ อาทิ ปลูกข้าวโพด ทำสวนกุหลาบ เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม และทำสวนมะลิ เพื่อนำมาฝึกการจัดการสังเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการพัฒนาชุมชนเกษตร เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในรูปแบบการ coaching แล้ว ยังได้นำเครื่องมือวิศวกรสังคมและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับแผนงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด