7HDร้อนออนไลน์

สหประชาชาติถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอันตรายร้ายแรง

สหประชาชาติมีมติถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอันตราย และรับรองให้เป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านการแพทย์
.
คณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ"ซีเอ็นดี" ของสหประชาชาติ มีมติ 27 ต่อ 25 อนุมัติข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก ให้ถอดกัญชาและยางกัญชาออกจากตารางที่ 4 ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ที่จัดกัญชาให้อยู่ในประเภทเดียวกับเฮโรอีน และสาร"โอปิออยด์" อื่นๆ พร้อมรับรองให้กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านการแพทย์ แต่ยังคงมีข้อจำกัดในการใช้งาน ตามตารางที่ 1 คือเป็นสารที่มีการเสพติดสูง, เป็นอันตราย และมีข้อจำกัดทางการแพทย์และการบำบัด สำหรับชาติที่โหวตเห็นชอบ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เยอรมนี และไทย ขณะที่ ชาติที่ไม่เห็นชอบ อาทิ บราซิล, จีน, รัสเซีย และญี่ปุ่น
.
ขณะที่ องค์กรด้านนโยบายสนับสนุนยาเสพติดเปิดเผยว่า มีความยินดีต่อข่าวนี้สำหรับประชาชนหลายล้านคนที่ใช้กัญชาเพื่อการบำบัด และสะท้อนตลาดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ใช้ในด้านการแพทย์